Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Столтенберг: Източна Европа не отговаря на изискванията за транспортна инфраструктура

Столтенберг: Източна Европа не отговаря на изискванията за транспортна инфраструктура

Генерал­ният сек­ретар на НАТО Йенс Стол­тен­берг заяви, че отношенията на пакта и ЕС се издигат на ново рав­нище. Той нап­рави тази оценка на съв­мес­тна прес­кон­ферен­ция с вър­хов­ния пред­с­тавител на ЕС по вън­ш­ната политика и сигур­ността Федерика Могерини след заседание на вън­ш­ните минис­три от алианса. Стол­тен­берг уточни, че дър­жавите от зак­рития Вар­шав­ски договор не отговарят на изис­к­ванията на алианса за тран­с­пор­тна инф­рас­т­рук­тура. По неговите думи час­т­ните тран­с­пор­тни сис­теми в Европа трябва да бъдат на раз­положение на НАТО при необ­ходимост, включително превоз­ните им сред­с­тва — самолети, кораби, автобуси и камиони.

Стол­тен­берг съобщи, че ЕС и НАТО са утвър­дили допъл­нителни мерки за сът­руд­ничес­тво. Новите мерки засягат устой­чивостта на инф­рас­т­рук­турата, бор­бата с тероризма и мяс­тото на жените в отб­раната. Генерал­ният сек­ретар поясни, че пак­тът се нуж­дае от сигур­ност на път­ната и железопът­ната инф­рас­к­т­рук­тура в Европа, за да може да раз­г­ръща силите си своев­ременно. Той добави, че засега същес­т­вуват труд­ности при прекосяването на границите от бюрок­ратично естес­тво.

В областта на бор­бата с тероризма пак­тът и ЕС ще задъл­бочат обмена на данни. Двете организации ще въведат еднакви изис­к­вания и приоритети, отб­ранител­ните им сили ще бъдат на общо раз­положение, а дър­жави извън ЕС ще могат да раз­г­ръщат войс­ките си на европейска земя, каза Стол­тен­берг.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...