Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Мерзостта е техният занаят

Мерзостта е техният занаят

Пог­лед­нете близо трий­сет­годиш­ния преход. Изтъкан е от мер­зости. В огром­ната си част дър­жав­ната соб­с­т­веност беше раз­п­родадена на без­ценица. По един напълно прес­тъпен начин. И кои са авторите на тази мер­зост? Същите, които смятат себе си за елит, същите онези, които през пос­лед­ните близо три десетилятия пребиваваха в Минис­тер­с­кия съвет и Народ­ното съб­рание. Чуден елит, наис­тина… Със­тавен от агресивни и необ­разовани лич­ности.

Тол­кова ли не е способен бъл­гар­с­кият народ да излъчи умни, кул­тури или просто нор­мални хора? Способен е, раз­бира се. Само дето елитът не се наз­начава от народа. Днеш­ният елит — политически, икономически, анализатор­ски, медиен, е наз­начаван отвън. От онези, които наз­начават и свалят правител­с­тва и пар­ламенти по цялото земно кълбо, та една Бъл­гария ще им се опре!? Ясно е, че няма да се опре. Тук наз­начаването на елита минава особено без­п­роб­лемно. Дос­татъчно е ясно да заявиш вер­ността си към Големия презокеан­ски брат и член­с­т­вото ти е гаран­тирано. И няма никакво значение от каква пар­тия си — лява или дясна. Важ­ното е да демон­с­т­рираш пос­лушание към гос­подарите.

Замис­ляли ли сте се защо тол­кова бивши пар­тийни и ком­сомол­ски сек­ретари, преподаватели по научен комунизъм, днес са най-върли антикомунисти и фанатични либерали? Много просто — за да докажат полез­ността си на новите гос­подари. Преди като малоумни пов­таряха колко велик е комуниз­мът. Днес със същата жар раз­пал­ват пламъците на антикомунизма. Това също е мер­зко поведение. Но мер­зостта е тех­ният занаят. И не им прави впечат­ление. Вярно, с годините са се поот­пус­нали, натежали са, което, впрочем, говори за охолен живот. Презокеан­с­ките гос­подари хранят добре. Макари с ГМО. ГМО, което уврежда както тялото, така и ума. Страстта на гран­тоедите да обс­луж­ват каузите на гос­подарите не е намаляла. Преди 1989 г. тъп­чеха свободата на словото, днес пак тъп­чат свободата на словото, защото такива са дирек­тивите на чуж­дите фон­дации. Кол­кото по-усърдни са в заг­лушаването на неудоб­ните гласове, тол­кова  по-сигурно е, че ще зас­лужат поред­ния грант.

А онези, които дават парите, никак не са глупави. Когато наз­начаваха новия „демок­ратичен” елит, много правилно се ориен­тираха към младите надежди на стария комунис­тически елит. Донорите знаеха, че  нахъсаните ком­сомолци най-лесно и бързо ще се тран­с­фор­мират в също тол­кова нахъсани евроат­лан­тици. Проб­лемът остава за нас, обик­новените хора.  Проб­лемът ни е, че продъл­жаваме да тър­пим този измис­лен елит.

Петър Вол­гин

a-specto.bg

(със сък­ращения)

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...