О Б Я В А

Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решения на Съвета на директорите по Протокол от 31.03.2020 г. и Заповед на изпълнителния директор № РД-11-80/06.04.2020 г. открива процедури за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон “Мизия“ град Враца, чрез търг при закрити заседания, както следва:

1. Офис площ 13.20 кв.м. на първи /партерен/ етаж в Административна сграда в гр. Бяла Слатина, ул. Димитър Благоев № 99 в УПИ VIII-749, кв. 610, с предназначение: за офис или магазин.

Начална цена: 603 /шестстотин и три/ лева годишно без ДДС.

2. 370 кв.м. - част от ПИ с идентификатор 48489.25.565 и първи етаж със ЗП 169 кв.м от построена в имота административна сграда с идентификатор 48489.25.565.1 в землището на гр. Монтана, с предназначение: за хидрометеорологична станция.

Начална цена: 3 363 /три хиляди триста шестдесет и три/ лева год. без ДДС.

3. Язовир Липница, включващ ПИ 000621 с площ 336 493 кв.м. в землището на с. Ковачица, община Лом и ПИ 000018 с площ 172 331 кв.м. в землището на с. Игнатово, община Вълчедръм: за рибостопанска дейност.

Начална цена: 7507 /седем хиляди петстотин и седем/ лева год. без ДДС.

Търговете ще се проведат в „Напоителни системи“ ЕАД, София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3, /при закрито заседание/ от 11:00 ч. от Комисия, назначена от Изпълнителния директор на Дружеството, както следва:

- на 27.04.2020 г. за обекта по т.1;

- на 28.04.2020 г. за обекта по т.2;

- на 29.04.2020 г. за обекта по т.3.

Повторна дата за всички обекти: от 11.00 ч. на 05.05.2020 г.

Размер на депозита за участие: 10% от началната тръжна наемна цена и се внася по сметката на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Общите и специални условия на търговете, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната документация.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: 100 /сто / лв. без ДДС за обекта по т.1 и по 300 /триста/ лв. без ДДС за обектите по т.2 и т.3, платими в касата на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3 или в касата на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството на Централно управление - до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД - София, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.