Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) ЮНЕСКО защити авторското право

ЮНЕСКО защити авторското право

Пред­с­тавители на 144 дър­жави и Европейс­кия съюз одоб­риха набор от насоки за съв­ремен­ната кул­тура в циф­ровата среда, за да помог­нат на страните да гаран­тират на твор­чес­ките деятели и съз­датели на съдър­жание да се въз­пол­з­ват напълно и справед­ливо от потен­циала на инфор­мацион­ните тех­нологии на етапите на съз­даване на съдър­жание, процеса на неговото произ­вод­с­тво и раз­п­рос­т­ранение. „Адап­тирането на Кон­вен­цията на ЮНЕСКО от 2005 г. към нуж­дите на съв­ремието е голям пробив. Тези насоки обез­печават въз­мож­ността циф­ровата среда да изпълни всич­ките си обещания като двигател за приоб­щаващо и твор­ческо общес­тво“, каза генерал­ният дирек­тор на ЮНЕСКО Ирина Бокова. Тек­с­тът на документа за прилагане на Кон­вен­цията в областта на циф­ровата среда бе одоб­рен на 15 юни от страните по Кон­вен­цията на ЮНЕСКО за защита и насър­чаване на многооб­разието от форми на кул­турно изразяване по време на заседанието им в цен­т­ралата на ЮНЕСКО. Насоките раз­г­леж­дат необ­ходимостта от осигуряване на общес­т­веността на широкооб­х­ватно кул­турно съдър­жание, което не допуска дис­к­риминация на произ­веденията на кул­турата на основа на произ­ход, език или социални фак­тори. Насоките пот­вър­ж­дават и необ­ходимостта от зачитане правата на човека в циф­ровата среда, по-конкретно свободата на изразяване, твор­чес­ката свобода и равен­с­т­вото между половете.

България

Икономика

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...