Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Започва Пролетният базар на книгата

Започва Пролетният базар на книгата

Започва Пролетният базар на книгата

Търговци и издатели ще преброят оределите читателски кохорти

На 23-ти май, в навечерието на Деня на на славян­с­ката пис­меност и кул­тура, започва традицион­ното пролетно книжно изложение у нас – Пролет­ният базар на книгата. Тър­гов­с­кото събитие и тази година ще пред­с­тави повече от 100 бъл­гар­ски книгоиз­датели и книготър­говци на три етажа в Национал­ния дворец на кул­турата. Официал­ното отк­риване е в 11.00 ч. в Цен­т­рал­ното фоайе на НДК.

В рам­ките на шестте дни на изложението, на щан­довете на издател­с­т­вата, както и на сцената на кул­тур­ната прог­рама, ще се със­тоят близо 50 премиери на най-новите книжни заг­лавия у нас, а също четения и срещи с чуж­дес­т­ранни и бъл­гар­ски автори, сред които Алек­сан­дър Секулов, Владо Даверов, Емил Анд­реев, Здравка Евтимова, както и нови, съв­сем непоз­нати имена. Не лип­с­ват и дежур­ните автори, абонирани за проявите на тпръгов­с­кото сдружение на книгораз­п­рос­т­ранителите. В рам­ките на базара ще има и среща с изтък­нати спор­тисти — Стефка Кос­тадинова и Вален­тин Йор­данов, които също ще пред­с­тавят юбилейни албуми, пос­ветени на спор­т­ните им вър­хове.

Сцената на кул­тур­ната прог­рама ще бъде раз­положена на Мрамор­ното фоайе (над Цен­т­рал­ния вход на НДК). Прог­рамата е съпът­с­т­вана от излож­бата „Под езика“ на Дамян Дамянов — мащабен проект, пос­ветен на кирил­с­ката азбука. Графич­ният екс­перимент на худож­ника стар­тира онлайн през 2016 г., но във второто си издание излиза извън мрежата и се пренася на хар­тия. След като изоб­разява нови 30 идеог­рами, Дамянов кани 60 пред­с­тавители на бъл­гар­с­ката кул­тура – извес­тни писатели, жур­налисти, худож­ници, преподаватели и др., да дадат кратко определение или интер­п­ретация на шей­сетте думи. Официал­ното отк­риване на излож­бата „Под езика“ е на 24-ти май от 14:00 часа на сцената на Пролет­ния базар. По-рано т.г .Дамян Дамянов бе отличен и с Национал­ната наг­рада „Кон­с­тан­тин Кон­с­тан­тинов” за принос в книгоиз­даването за деца – в категория „Илюс­т­ратор“. Работно време: 2327 май (вторник-събота), от 10:00 ч. до 20:00 ч.28 май (неделя), от 10:00 ч. до 19:00 ч. Пролет­ният базар на книгата е част от Кален­дара на кул­тур­ните събития на Столична община за 2017 г.

България

Икономика

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...