Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

200 000 българи искат референдум за еврото

200 000 българи искат референдум за еврото

Представители на движение „Възраждане” не бяха допуснати в парламента, за да внесат събраните подписи

Над 200 000 души се обявяват против приемането на еврото като официална валута в Бъл­гария. Това обяви вчера пред­седателят на Движение “Въз­раж­дане“ Кос­тадин Кос­тадинов, който пред­с­тави резул­татите от под­писка за провеж­дането на референ­дум срещу приемане на еврото като официална валута в Бъл­гария. Той обясни, че под­пис­ката не може да бъде внесена в Народ­ното съб­рание, защото пред­с­тавителите на движението не бяха допус­нати в сградата. Общо 227 000 души са се под­писали “за“ провеж­дането на референ­дум дали да бъде прието еврото като официална валута в Бъл­гария. От тях обаче 200 000 са с валидни ЕГН. Кос­тадинов обясни, че след въвеж­дането на…

Прочети още…

АИКБ иска президентско вето върху закона за горивата

АИКБ иска президентско вето върху закона за горивата

Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария (АИКБ) поиска президен­т­ско вето върху тек­с­товете на Закона за админис­т­ратив­ното регулиране на дей­нос­тите, свър­зани с нефт и неф­тени продукти. В отк­рито писмо от организацията обяс­няват, че тек­с­товете съз­дават въз­мож­ности за реп­ресивни мерки за мал­ките пред­п­риятия в сек­тора. АИКБ критикува изис­к­ванията за минимален уставен капитал на дружес­т­вата, комен­тирайки, че е определен без законова или икономическа логика и аргумен­тация. “Регулацията е…

Прочети още…

Жътвата на есенниците изостава

Жътвата на есенниците изостава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.2018 г. показ­ват, че са рекол­тирани със 7% по-малко площи с пшеница спрямо отчетените по същото време на 2017 г., а при площите с тритикале, ечемик и ръж намалението е по-съществено — от 12,3% до 18,2%. При тези кул­тури (с изк­лючение на ръжта) се наб­людава и по-нисък среден добив — с между 4,4% (при пшеницата) и 11,8% (при мас­лодай­ната рапица). В резул­тат…

Прочети още…

КЗК спря сделката за ЧЕЗ България

КЗК спря сделката за ЧЕЗ България

Комисията за защита на кон­курен­цията (КЗК) заб­рани покуп­ката на активите на CEZ Group от “Инер­ком Груп“, става ясно от съоб­щение на регулатора. Комисията образува произ­вод­с­тво по сдел­ката в края на юни. Според комисията има опас­ност сдел­ката да доведе до установяване или засил­ване на гос­под­с­т­ващото положение на обединената група пред­вид вер­тикално интег­рираната придобивана група ЧЕЗ Бъл­гария, която раз­полага със стабилен финан­сов ресурс и опит в елек­т­роенер­гий­ния сек­тор. Зак­лючението на…

Прочети още…

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...