Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед27052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

„Газпром“ няма да иска обезщетение за „Южен поток“ от България в сделка с ЕК по антимонополно дело

„Газпром“ няма да иска обезщетение за „Южен поток“ от България в сделка с ЕК по антимонополно дело

Европейс­ката комисия задължи „Газ­п­ром“ да продава синьо гориво на кон­курен­тни цени в страните от Цен­т­рална и Източна Европа, а рус­кият газов монополист няма да иска от Бъл­гария обез­щетение за спирането на проекта „Южен поток“.Това са част от елемен­тите в споразумението между ЕК и „Газ­п­ром“, с което ком­панията си спес­тява солидни глоби заради воденото срещу нея раз­с­лед­ване за злоупот­реби с монополно положение на част от пазарите в ЕС,предаде БНР. На рус­кия монополист са наложени нови правила, които според Еврокомисията, значително ще променят начина, по който „Газ­п­ром“ извър­шва дей­ност на пазарите в Цен­т­рална и Източна Европа. Те пред­виж­дат промяна в ценовата политика и допус­кане на кон­куренти на тези пазари. През 2015 г. Брюк­сел…

Прочети още…

Над 10 млн. вреди за държавата от обществени поръчки

През 2017 г. органите на АДФИ са извър­шили 428 финан­сови инс­пек­ции, от които 152 са планови. Проверени са 1138 общес­т­вени поръчки на стой­ност над 1,260 млрд. лева. Същес­т­вени нарушения, свър­зани с нес­паз­ване на прин­ципите на Закона за общес­т­вените поръчки, са кон­с­татирани при 229 поръчки, пред­с­тав­ляващи 20% от проверените или 2,1% от сред­ногодиш­ния брой поръчки в периода 20152017 г. със сключени договори. Инс­пек­торите на Аген­цията за дър­жавна финан­сова инс­пек­ция изчис­ляват, че през миналата…

Прочети още…

Българската икономика остава сред най-неконкурентоспособните

Българската икономика остава сред най-неконкурентоспособните

Бъл­гар­с­ката икономика остава сред най-неконкурентоспособните, расте, тег­лена от ЕС, продъл­жава бавно да се въз­с­тановява, но без да блести. Това показва ежегод­ната оценка на кон­курен­тос­пособ­ността на бъл­гар­с­ката икономика на Цен­търа за изс­лед­ване на демок­рацията и на Инс­титута за раз­витие на управ­лението, Швей­цария. През 2018 г. Бъл­гария заема 48-мо място от 63 страни, което е подоб­рение със седем позиции спрямо 2015 г., но влошаване спрямо 2007 г. Дъл­гос­роч­ните фак­тори на кон­курен­тос­пособ­ност…

Прочети още…

Ръст на заплатите у нас, пък народът бяга на Запад

Работната миграция към старите - държави членки причинява шок на трудовия пазар,отчитат от МВФ

Зап­латите в Бъл­гария и останалите нови страни — членки рас­тат по-бързо спрямо старите дър­жави от Европейс­кия съюз, сочи док­лад на Меж­дународ­ния валутен фонд. Въп­реки това работ­ната миг­рация е насочена към старите — дър­жави членки, което причинява шок на трудовия пазар на останалите. Въп­реки че икономичес­ката актив­ност в Европа се въз­с­тановява, нис­ката инф­лация остава проб­лем, особено за повечето…

Прочети още…

България

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...