Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Стоян Мирчев: Вотът на недоверие беше успешен

Стоян Мирчев: Вотът на недоверие беше успешен

Стоян Мирчев: Вотът на недоверие беше успешен

Управ­ляващите не опровер­гаха фак­тите. Вотът на недоверие беше успешен. От ГЕРБ се опит­ват да внушат обрат­ното, защото не сме изпол­з­вали цялото време на говорене в НС. Те изобщо не слушаха какво говорим и не опровер­гаха аргумен­тите и фак­тите ни, заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Стоян Мир­чев по БНР вчера. Той добави, че пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова е говорила 23 минути и е изказала ясно тезите, под­к­репени с доказател­с­тва. Целта на вота не е само и един­с­т­вено да събаря една или друга власт. Той е инс­т­румент на пар­ламен­тар­ното управ­ление да пос­тави един проб­лем, за да може да се дис­кутира. Проб­лемът е, че ГЕРБ нямаха сили и тези да оборят това, което пред­с­тавихме пред общес­т­вото, обясни Мир­чев пред национал­ното радио. Ако гледаме новините вечер, половината емисии са свър­зани с прес­тъп­ления в страната, припомни той. Вотът пос­тави един основен въп­рос– че над 80 % от бъл­гарите са жер­тви на прес­тъп­ления заради лип­сата на сигур­ност у нас, предуп­реди още Мир­чев. Той обясни, че в момента в сис­темата на МВР има кад­рови недос­тиг. Управ­ляващите твър­дят, че били наз­начени около 2000 нови полицаи, но не каз­ват, че тол­кова са напус­нали сис­темата. Прик­риват, че изд­ръж­ката на един зат­вор­ник е над 1000 лв., а зап­латата на един над­зирател е под тази сума. В МВР, при Борисов, проб­лемът е с политичес­кото му ръковод­с­тво. Първо беше наз­начен един физ­кул­тур­ник– Цветанов, после един социолог– Бъч­варова, а сега един военен– Радев. Нито един от тях не раз­бира какви са истин­с­ките проб­леми на тази сис­тема и хората напус­кат обез­верени, комен­тира той. Народ­ният пред­с­тавител пот­върди, че БСП вече работи по нов вот на недоверие. Той припомни, че левицата е алтер­натива на това управ­ление и е внесла над 35 законоп­роекта в НС, както и че има най-много пар­ламен­тарни въп­роси към минис­т­рите.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...