Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет17082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Децата сираци са особено уязвима група и трябва да ги защитим

Децата сираци са особено уязвима група и трябва да ги защитим

Омбудсманът сезира институциите с комплекс от мерки за подобряване на грижата за децата без родители

Прак­тиката показва, че без допъл­нителни усилия и дори натиск от страна на общес­т­вения защит­ник Мая Манолова не се стига до внасяне и раз­г­леж­дане на законоп­роекти, но се надяваме законодателят да раз­бере, че това са наис­тина необ­ходими спешни законодателни мерки за децата, останали без единия или двамата си родители, заяви за БНР Чонка Ковачева, главен екс­перт при Омбуд­с­мана във връзка с инициативата за подоб­ряване на доходите на децата сираци. Тя очерта някои от належащите законодателни промени, които да под­помог­нат тези деца. Единият от вариан­тите, който пред­лагаме е алтер­нативен на пер­сонал­ната пен­сия, тъй като пред­ложихме да отпадне подоход­ният критерий за получаване на такава пен­сия — алтер­нативно пред­лагаме да бъде уредено в Закона за семей­ните помощи за деца получаването на месечни помощи за децата, които не получават нито нас­лед­с­т­вена, нито пер­сонална пен­сия, и сме пред­ложили тех­ният раз­мер да се определя ежегодно в Закона за бюджета на дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване, обясни Ковачева. Ако мяр­ката се приеме, според нея ще може да се изпъл­нява от след­ващата година, но ако се приемат другите пред­ложени промени, от инс­титуцията на омбуд­с­мана се надяват те да влязат в сила още през нас­тоящата. По официални данни считаме, че това са около 5400 деца, които не получават нито нас­лед­с­т­вена, нито пер­сонална пен­сия заради това, че са останали без родител­ска грижа, уточни Ковачева. От инс­титуцията на омбуд­с­мана очак­ват и промяна в Правил­ника за прилагане на Закона за зак­рила на детето, така че да се израв­нят правата на децата в прием­ните семейс­тва с тези на децата, отг­леж­дани от близки род­нини. Тъй като сме установили, че има нерав­нопос­тавеност в месеч­ните помощи, които получават децата — в зависимост от това дали са нас­танени за отг­леж­дане при близки и род­нини, най-често това са баба и дядо, или пък в приемно семейс­тво. Правил­никът пред­вижда, че когато децата са нас­танени при близки и род­нини, те може да получават месечни помощи, но не е със сигур­ност прието, че те ще ги получават, и освен това получаването на помощите е в зависимост от доходите, които има член на семейс­т­вото. Докато когато децата са нас­танени при приемни семейс­тва, те си получават такива месечни помощи и те са раз­г­раничени в зависимост от въз­растта на детето, тоест отчитат се индивидуал­ните му пот­реб­ности. Затова пред­лагаме да се изравни този под­ход — той да не зависи от приложената спрямо детето мярка за зак­рила, а нап­ротив — да се отчитат индивидуал­ните му пот­реб­ности, обясни още Ковачева. Омбуд­с­манът нас­тоява и за промяна в Наред­бата за пен­сиите и осигурител­ния стаж, която засяга пер­сонал­ната пен­сия на децата сираци, така че да отпадне подоход­ният критерий, като за минимум се приеме минимал­ната работна зап­лата в страната. Промени трябва да има и в нор­матив­ната уредба за училищ­ните стипен­дии, категорична е още Ковачева.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...