Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет17082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: Суверенитетът се пази с доблест, а не с декларации

Президентът: Суверенитетът се пази с доблест, а не с декларации

Президентът: Суверенитетът се пази с доблест, а не с декларации

На Деня на храбростта държавният глава прие парада на въоръжените сили, изрази преклонение пред подвига на ветераните от войните

Бъл­гарите трябва да осъз­наем, че свободата и суверенитетът не се гаран­тират с думи и дек­ларации, а се обез­печават с дос­татъчно сила и доб­лест, а нехай­ното отношение към армията под­копава дър­жав­ността“. Това заяви президен­тът и Вър­ховен глав­нокоман­д­ващ Румен Радев в тър­жес­т­веното си слово по повод Деня на храб­ростта и праз­ник на Бъл­гар­с­ката армия.

В миналото героиз­мът на бъл­гар­с­кия вой­ник често е плащал цената на политичес­ката корист и недал­новид­ност“, заяви дър­жав­ният глава и призова неот­ложно да се помисли за хората и тех­никата, които са приз­вани да бранят Бъл­гария. Президен­тът посочи, че на кръс­топътя на геог­рафията Бъл­гария е оцеляла 13 века. „Когато силата на против­ника е сломявала нашия малоб­роен народ, силата на духа го е въз­к­ресявала дори след векове на роб­с­тво“, заяви дър­жав­ният глава.

По думите на президента, дос­коро светът е вяр­вал, че ужасът от двете Световни войни ще предот­в­рати нови кръвоп­ролития, но днес те са факт по периферията на Европа и дори по улиците на Стария кон­тинент, затова армията въз­в­ръща ролята си на дейс­т­вен гарант на сигур­ността и благоден­с­т­вието. „В свят, в който лич­ният егоизъм се налага като мирог­лед, националите егоизми закономерно се зав­ръщат, а това ще рече — нови рис­кове, сблъсъци и кон­ф­ликти“, под­черта Румен Радев. Президен­тът посочи, че Бъл­гария е стожер на мира в нашия обременен от история регион. „На съседите си гледаме като на приятели и днес на жъл­тите павета ще привет­с­т­ваме марша на нашите братя македонци“, отбеляза Румен Радев.

Бъл­гария е била силна, когато е живяла под знака на доб­лестта и доб­родетелите, заяви дър­жав­ният глава. Президен­тът под­черта, че днес не е само праз­ник на Бъл­гар­с­ката армия, но и като ден на храб­ростта на 6 май трябва да преот­к­риваме всекид­нев­ната храб­рост на дос­той­ния човек и граж­данин, който се бори с без­законието и произ­вола.

Днес морал­ната криза е факт, но храб­ростта не се проявява само на бой­ното поле“, заяви Румен Радев. Той призова да преот­к­рием смелостта да изричаме истината и да браним демок­рацията, да въс­таваме срещу нес­п­равед­ливостта. Парадът, който тази година беше коман­д­ван от коман­дира на Сухопът­ните войски генерал-майор Михаил Попов, по традиция беше отк­рит от вер­толет Ми-17, който прелетя над площад “Княз Алек­сан­дър I“ с национал­ния трибаг­реник.

Под аплодис­мен­тите на граж­даните и под звуците на Гвар­дейс­кия пред­с­тавителен духов оркес­тър преминаха знаменен взвод на Национал­ната гвар­дейска част със знамената-светини и пред­с­тавител­ните блокове с бой­ните знамена на Воен­ната академия “Г. С. Раков­ски“, Национал­ната гвар­дейска част, Национал­ния военен универ­ситет “Васил Лев­ски“, Сухопът­ните войски, Воен­новъз­душ­ните сили, Воен­номор­с­ките сили, 68-ма бригада “Специални сили“ и Мобил­ната комуникационно-информационна сис­тема, под­чинена на Съв­мес­т­ното коман­д­ване на силите.

За първи път във воен­ния парад на 6 май учас­тва и пред­с­тавителен блок на Армията на Репуб­лика Македония.

След пред­с­тавител­ните блокове на парада преминаха в раз­лични фор­мации самолети и вер­толети, които са на въоръжение във вер­толет­ната, тран­с­пор­т­ната, учеб­ната, щур­мовата и изт­ребител­ната военна авиация. Над площада прелетяха вер­толети Ми-24 и АS-532 AL Cougar, военно-транспортен самолет C-27J Spartan, учеб­ните самолети L-39ZA и “Пилатус“ РС9М и бой­ните самолети Су-25 и МиГ-29.

Пред­с­тавени бяха и танк Т-72, 122-мм самоходна гаубица 2С1 — “Гвоз­дика“, бойни машини на пехотата — БМП-1 и БМП-23, 120-мм самоходна минох­вър­гачка Б111 “Сани“, бронет­ран­с­пор­тьор /БТР/ 60ПБ, зенитно-ракетен ком­п­лекс “Оса-AK“, 152-мм оръдие гаубица Д-20, реак­тивна сис­тема за зал­пов огън БМ-21 “Град“, так­тически ракетен ком­п­лекс “Точка“, бронирани леки автомобили с повишена проходимост “Мер­цедес“ G 270, бронирана машина “Хамър“, бойни бронирани колесни машини Commando seleсt и Guardian, пус­кови установки от зенитно-ракетен ком­п­лекс С-300 /SA-10/ и транспортно-зареждащи машини за зенитно-ракетни ком­п­лекси С-125 /SA-3/ и С-200 /SA-5/.

Сред присъс­т­валите на парада бяха пред­седателят на пар­ламента Цвета Караян­чева, вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, вицеп­ремиерът и минис­тър на отб­раната Красимир Каракачанов, начал­никът на отб­раната генерал Анд­рей Боцев и много други. По-рано през деня, по повод праз­ника, пред памет­ника на Нез­най­ния воин беше отс­лужен тър­жес­т­вен водос­вет на бой­ните знамена и знамената-светини на Бъл­гар­с­ката армия.

Президен­тът и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ на въоръжените сили Румен Радев прие строя на почет­ния караул. Дър­жав­ният глава под­несе венец на Памет­ника на Нез­най­ния воин. Беше изпъл­нен национал­ният химн от гвар­дейс­кия духов оркес­тър. Ритуалът завърши с тър­жес­т­вен марш на гвар­дей­ците.

Силата на съв­ремен­ните армии не се измерва само с чис­леността на лич­ния със­тав и с тех­нологич­ното ниво на въоръжението, а преди всичко със силата на традициите и неумор­ния дух. С тези думи президен­тът Румен Радев привет­с­тва в Цен­т­рал­ния военен клуб в столицата ветераните, воен­ноин­валидите и воен­ните от запаса и резерва от Втората световна война и пред­с­тавителите на военно-патриотичните съюзи. „Вие сте хората, които дър­жите традициите живи, а духа висок. И затова е моята огромна благодар­ност към вас. Знам, че годините за вас са трудни, но дори в тези трудни времена поз­волихте вашите пат­риотизъм, дух и любов към Родината да бъдат съх­ранени. И затова вие сте нашите учители по родолюбие“, заяви дър­жав­ният глава.

Президен­тът и Вър­ховен глав­нокоман­д­ващ Румен Радев под­черта, че Бъл­гария има бъдеще, само ако имаме пат­риотизъм, здрав национален дух и висок морал.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...