Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Рокада на върха във Фонда за лечение на деца

Рокада на върха във Фонда за лечение на деца

Рокада на върха във Фонда за лечение на деца

Д-р Тинка Троева е уволнена и дадена на прокуратурата заради системно нарушаване на правилника, поста заема д-р Мариета Райкова.

Дирек­торът на Фонда за лечение на деца д-р Тинка Троева е увол­нена, съоб­щиха от Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. Д-р Троева зас­тана начело на фонда през март, след като тогаваш­ният дирек­тор на инс­титуцията проф. Владимир Пилософ напусна поста по искане на служеб­ния здравен минис­тър д-р Илко Семер­джиев. Мотив за освобож­даването на д-р Троева е сис­темно нарушаване на Правил­ника за дей­ността и организацията на работата на Фонда, на реда за издаване на фор­муляр S2, регулярно заобикаляне на ясно раз­писани процедури, сред които и притес­нител­ната прак­тика да се изис­к­ват становища от медицин­ски специалисти, които не фигурират в списъка на утвър­дените от минис­търа вън­шни екс­перти към ЦФЛД, раз­к­риха още от ведом­с­т­вото. Сиг­нал е изп­ратен и до прокуратурата на Репуб­лика Бъл­гария. Показателен е случаят на дете, нуж­даещо се от чер­нод­робна тран­с­п­лан­тация. По заяв­лението ЦФЛД изис­ква становища от двама вън­шни екс­перти — дет­ски гас­т­роен­теролози. Според едното становище тран­с­п­лан­тацията може да се извърши в УБ „Лозенец“, а според второто — тран­с­п­лан­тацията трябва да се извърши в чуж­бина. От страна на ЦФЛД не са изис­кани становища от вън­шни екс­перти по тран­с­п­лан­тология или от лечебни заведения, осъщес­т­вяващи чер­нод­робна тран­с­п­лан­тация, което е грубо нарушение на Правил­ника на Фонда. Въп­реки това от дирек­тора на Фонда е издадена заповед за финан­сиране на диаг­нос­тични процедури и кон­сул­тации в Универ­ситет­ска клиника за дет­ска и юношеска медицина, Хам­бург. Въз основа на заповедта НЗОК издава фор­муляр S2 и детето е хос­питализирано в клиниката. От лечеб­ното заведение инфор­мират за влошено здравос­ловно със­тояние на детето и необ­ходимост от осъщес­т­вяване на чер­нод­робна тран­с­п­лан­тация. Дирек­торът на ЦФЛД издава втора заповед, с която е отпус­нато финан­сово под­помагане за тран­с­п­лан­тация на стой­ност 120 000 евро, а до минис­търа на здравеопаз­ването е изп­ратен за под­пис фор­муляр S2. Провер­ката на МЗ кон­с­татира, че до заминаването си детето не е вписано в служеб­ния регис­тър на Изпъл­нител­ната аген­ция по тран­с­п­лан­тация (ИАТ) за лицата, чакащи органна тран­с­п­лан­тация, което е задъл­жително според Правил­ника за дей­ността на ЦФЛД, а лип­сата на такова впис­ване е пречка за допус­кане на под­помагането. Освен това детето не е насоч­вано за кон­сул­тация в Бъл­гария към лечебно заведение, което има раз­решение за извър­ш­ване на чер­нод­робни тран­с­п­лан­тации. След усилията на МЗ детето вече е вписано в служеб­ния регис­тър на Изпъл­нител­ната аген­ция по тран­с­п­лан­тация (ИАТ), а тран­с­п­лан­тацията ще се осъщес­тви в Гер­мания, с оглед теж­кото със­тояние и избяг­ването на какъвто и да е риск за живота на пациента. От вчера, 12.09.2017 г., на длъж­ността дирек­тор на Цен­тър „Фонд за лечение на деца“ е наз­начена д-р Мариета Рай­кова.

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...