Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон23072018

Брой 143, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.18663 BGN1 CHF = 1.68128 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Заглавието на първите два месеца на кабинета е „Нестабилност и корупция“

БСП: Заглавието на първите два месеца на кабинета е „Нестабилност и корупция“

Нашето впечат­ление от пър­вите два месеца на управ­лението на кабинета „Борисов 3“ е, че министър-председателят изпуска нещата от кон­т­рол. Дър­жавата ежед­невно се раз­дира от скан­дали и то съз­дадени от управ­ляващите. Заг­лавието на тези два месеца е „Нес­табил­ност и коруп­ция“. Това обяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията, пос­ветена на пър­вите два месеца от управ­лението на кабинета „Борисов 3“. Нинова обърна за пореден път внимание, че два месеца след встъп­ването си в длъж­ност правител­с­т­вото все още няма управ­лен­ска прог­рама. „Започ­наха с коруп­ционни скан­дали, които продъл­жават и до днес. Имаме обвинения от Прокуратурата към АПИ за строежа на пътища. В случая с НДК пък виж­даме взаимни обвинения между управ­ляващите за коруп­ционни прак­тики. Имаме нес­табил­ност и раз­деление. Език на омразата и насъс­к­ване на едни общес­т­вени групи срещу други, а опозицията в НС е наричана с определения като „убийци“. Противопос­тавяне на едно със­ловие срещу друго — учител­ски срещу полицейски зап­лати, което според нас е недопус­тимо. Започ­ват протести — първо бяха май­ките на деца с увреж­дания, днес (вчера бел.ред.) лекарите, а в сряда полицаите. Това показва една нес­табил­ност и нап­режение в общес­т­вото“, категорична бе Нинова. Тя обърна специално внимание и на факта, че управ­ляващите предиз­викаха тежка война между инс­титуциите. „Улисани в тези скан­дали, сякаш не забелязахме, че правител­с­т­вото взе и нов заем в раз­мер на 200 млн. евро. Увеличиха се цени на пар­ното, тока, админис­т­ративни такси в съдилищата. Тоест, вместо след пред­с­роч­ните избори вместо да се внесе едно спокойс­т­вие и стабил­ност, нес­табил­ността се задъл­бочава“, добави лидерът на БСП. Социалис­тите пред­с­тавиха и част от решенията, които смятат, че ще подоб­рят обс­танов­ката в страната. „Лекарите стач­куват заради поред­ното насилие срещу техен колега. Ние депутатите си свър­шихме работата и в НК насилието над лекар вече е прес­тъп­ление. Очак­вам изпъл­нител­ната и съдеб­ната власт да дейс­т­ват — искаме бързо произ­вод­с­тво и ефек­тивни присъди за такива хора“, призова Нинова. Не на пос­ледно място, тя раз­к­ритикува остро управ­ляващите, че 5 дни след край­ния срок — 30 юни, не са пред­с­тавили планове за попъл­ване на недос­тига на личен със­тав в сек­тор „Сигур­ност“- МВР, отб­рана и служби, мерки за повишаване на неговата квалификация, мотивация и прес­тиж, план за ускорена реализация на проек­тите за модер­низация, като по този начин не са изпъл­нили решенията на КСНС.

Иван Гай­даров

България

Обраха банка в Несебър като във филм

Обраха банка в Несебър като във филм

Бан­ков клон в Несебър беше обран в мал­ките часове в петък, като краж­бата е станала като в екшън филм – през дупка в стената, предаде аген­ция…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Заразата дошла от Турция през неофициален портал в оградата ?

Заразата дошла от Тур­ция през неофициален пор­тал в оградата ?

Говедовъдите се притесняват да не мине и шап от комшиите

Чумата по дреб­ните преживни животни може да дошла в нашата страна с хора, минаващи п…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Бивш съвет­ник на Тръмп ще се опитва да раз­пали дясна революция в Европа

Стив Банън иска да създаде конкурент на “Отворено общество“ на Сорос

Стив Банън съз­дава фон­дация в Европа, която да под­к­репя десни популис­тки…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Голямото клане на животни дойде от СДС през 90-те. Сега всичко да изколят, няма да се усети

Голямото клане на животни дойде от СДС през 90-те. Сега всичко да изколят, няма да се усети

Към 1989 в България имаше около 11 млн. овце и към 2,5 млн. крави, днес у нас са останали 1,3 млн. овце и към 350 хил. крави.

Страшно е да гл…

Прочети още:

Loading...