Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП се връща Бузлуджа

БСП се връща Бузлуджа

БСП се връща Бузлуджа

Лидерката на социалистите Корнелия Нинова изрази в писмо до премиера готовност партията да приеме собствеността на Дома-паметник на историческия връх

Лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова изп­рати писмо до премиера Бойко Борисов, в което се посочва, че с РМС731/30.09.2011 г. на БСП се прех­върля без­въз­мез­дно правото на соб­с­т­веност върху Дом-паметник ком­п­лекс връх Буз­лу­джа. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на НС на БСП. В пис­мото се казва, че БСП изразява готов­ност процедурата по без­въз­мез­д­ното прех­вър­ляне на соб­с­т­веността на имота да бъде финализирана с под­пис­ване на договор.

ЗЕМЯ припомня, че Домът-паметник на връх Буз­лу­джа е най-големия идеологически монумент, изг­раден в периода на Пър­вата бъл­гар­ска репуб­лика и е отк­рит през август 1981 г. във връзка с 90-тата годиш­нина от основаването на социалис­тичес­кото движение у нас, случило се на историчес­кия връх.

Заради абсур­д­ната политика на идеологически реван­шизъм, провеж­дана от дес­ните правител­с­тва след 1990 година, монумен­тът на връх Буз­лу­джа бе лишен от статут на памет­ник на кул­турата, въп­реки че е твор­ческо дело на водещи бъл­гар­ски худож­ници и архитекти.

Решение за изг­раж­дане на Дом-паметник на Комунис­тичес­ката пар­тия се взима от Сек­ретариата на ЦК на БКП на 11 март 1971. Строежът му започва през 1974 г. и се финан­сира с дарения на членове и сим­патизанти на БКП стой­ност 14 186 000 лв. Дом-паметникът е отк­рит на 23 август 1981 г. лично от генерал­ния сек­ретар на ЦК на БКП и дър­жавен глава на Бъл­гария Тодор Жив­ков.

Архитек­тур­ният проект е дело на колек­тив, ръководен от тогаваш­ния пред­седател на Съюза на архитек­тите и президент на Меж­дународ­ната академия за архитек­тура арх. Георги Стоилов. Кон­с­т­рук­циите са проек­тирани от колек­тив, ръководен от проф. инж. Доб­ромир Коларов. Ръководител на гран­диоз­ния обект е коман­дирът на старозагор­с­ката строителна дивизия ген. Делчо Дел­чев.

Дом-паметникът се със­тои от куполна зала и 70-метров двоен пилон. На върха на пилона са мон­тирани 2 петолъчки с раз­мери 6.50/12 м. Тър­жес­т­вената зала е с диаметър 42 м и височина 14,5 м и е декорирана с мозайки с обща площ от 550 м². Мозай­ките пресъз­дават бор­битеза социална справед­ливост и изг­раж­дането на социалис­тическо общес­тво. В коридора около залата има 14 ком­позиции, които отразяват мир­ния труд.

Художес­т­веното офор­м­ление на Дома-паметник отнема 18 месеца и в него взимат учас­тие над 60 видни творци, сред които са Величко Минеков, Вален­тин Стар­чев, Христо Стефанов, Йоан Левиев, Тома Вър­банов, Иван Кир­ков, Георги Трифонов, Иван Стоилов-Бункера, Димитър Киров, Стоимен Стоилов. Трите стъл­бища в дома са украсени с ком­позиции от бяло крис­тално стъкло, изработени от чеш­кия скул­п­тор Станис­лав Либен­ски.

Всяка година в пър­вата неделя на месец август (с редки изк­лючения в края на юли) БСП организира край памет­ника общопар­тиен събор, на който присъс­т­ват десетки хиляди нейни членове и сим­патизанти от цялата страна и от всички поколения. Съборът стана традиция след 1990 г., когато силите на реван­шизма невед­нъж зап­лаш­ваха левицата с реп­ресии и забра. Паметни остават национал­ните събори в години, когато БСП е в опозиция, но показва дух на сила, един­с­тво и мотивираност за въз­раж­дане по пътя на победата.

След падането ноем­ври 1989 г. със­тоянието на памет­ника се влошава драс­тично. През 1992 г. памет­никът е одър­жавен по Закона, прокаран от СДС, за одър­жавяването на имущес­т­вото на БКП и запечатан. Сградата започва да се руши, чупят се стъкла, изкър­т­ват се мозайки, орнаменти и други елементи от кон­с­т­рук­цията на памет­ника. Въп­реки нуж­дата от историческа обек­тив­ност, вар­вар­ски унищожени са мозаеч­ните пор­т­рети на дър­жав­ния лидер на Бъл­гария за периода от над 30 години на успешно социално-икономическо раз­витие на страната Тодор Жив­ков и дъщеря му Люд­мила Жив­кова, която като минис­тър на кул­турата има значим принос за духов­ното ни отваряне към света, за налагането на общочовешки цен­ности в кул­турата и за раз­витието на материал­ната й база, както и за успеш­ното отбеляз­ване на 1300-годишнината на бъл­гар­с­ката дър­жава. Огром­ната петолъчка е обс­т­рел­вана с огнес­т­релно оръжие с цел грабеж на рубините, от които е смятано, че е изг­радена.

Въп­реки всичко памет­никът попада в класацията „Най-красивите изос­тавени места в света“ под номер 25, а през 2013 г. сходна класация му отрежда чел­ното място.

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...