Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет17082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът в щабквартирата на НАТО: Нужен е диалог с Москва

Президентът в щабквартирата на НАТО: Нужен е диалог с Москва

Президентът в щабквартирата на НАТО: Нужен е диалог с Москва

САЩ и Алианса трябва да водят борба с “Ислямска държава“, съвместно с Русия, заяви държавният глава при срещата си с генералния секретар Йенс Столтенберг

Укреп­ването на НАТО трябва да върви ръка за ръка със задъл­бочаване на политичес­кия диалог с Русия, това е необ­ходимо, за да избег­нем кон­ф­рон­тация. САЩ и НАТО трябва да водят борба с “Ислям­ска дър­жава“, съв­мес­тно с Русия.“, Това заяви президен­тът Румен Радев преди срещата си с генерал­ния сек­ретар на пакта Йенс Стол­тен­берг. 

Увеличаването на отб­ранител­ната и въз­дър­жащата мощ на НАТО трябва да е ръка за ръка със задъл­бочаването на политичес­кия диалог с Русия, с цел да избег­нем кон­ф­рон­тации и недоразумения и за да понижим риска“, каза Радев, цитиран от Sputnik.

Според бъл­гар­с­кият президент САЩ и НАТО трябва да водят борба с „Ислям­ска дър­жава”, като си сът­руд­ничат с Русия.

Това са зап­лахи, които не могат да бъдат преодолени освен от съв­мес­т­ните усилия на НАТО и Русия, както в Близ­кия Изток така и по целя свят“, заяви Румен Радев, цитиран от offnews.bg.

“Основ­ните зап­лахи днес са меж­дународ­ният тероризъм, бор­бата с Ислям­ска дър­жава. Тези зап­лахи няма как да бъдат преодолени, ако не се обединят усилията на НАТО и Русия и в Близ­кия Изток и в бор­бата с глобал­ния тероризъм“, обясни Радев в отговор на въп­рос дали е време вече сан­к­циите срещу Русия да отпад­нат.

Въп­реки че въп­росът не беше зададен на него, генерал­ният сек­ретар на НАТО заяви, че под­к­репя сан­к­циите, които са част от “отговора на много дър­жави“. 

След срещата генерал­ният сек­ретар на НАТО благодари на бъл­гар­с­кия президент за лоял­ното учас­тие в НАТО и за присъс­т­вието в Афганис­тан. Стол­тен­берг като даде висока оценка на бъл­гар­с­ките воен­нос­лужещи зад граница.

От своя страна бъл­гар­с­кият президент оцени пър­вата си визита зад граница, като ясен знак за значението на НАТО за страната ни.

Радев пот­върди пред Стол­тен­берг, че Бъл­гария ще положи мак­симум усилия за пос­тигане на раз­ходи за отб­рана от 2 процента от Брут­ния вът­решен продукт: „Уверих, че правим всичко въз­можно за модер­низация на въоръжените сили. За нас е също така важно да продължи кон­солидирането на усилията в бор­бата с меж­дународ­ния тероризъм и трафика на хора и нелегални имиг­ранти“, каза Радев.

Бъл­гар­с­кият президент каза още, че учас­тието на страната в учения на НАТО е важно не само за повишаване на сигур­ността, но и за повишаване на боес­пособ­ността на бъл­гар­с­ките въоръжени сили, които усвояват нови тех­ники, так­тики и процедури.

 Припом­няме, че след срещата с пред­седателя на Европейс­кия съвет доналд Туск, проведена по-рано Радев заяви:

Пос­тавихме въп­роса за сигур­ността на нашите вън­шни граници във всички аспекти. Имаме пъл­ното раз­биране за проб­лемите, пред които сме изп­равени и очак­ваме още по-голяма помощ“, под­черта президен­тът Радев пред жур­налисти. Пред Туск президен­тът призова за ревизия на Дъб­лин­с­кото споразумение, което зап­лашва да превърне дър­жавите от периферията на ЕС в буферна зона за влизащите в Европа миг­ранти.

Според дър­жав­ния глава силата на Европейс­кия съюз е в пред­виж­дането и управ­лението на кризите, а не в тях­ното потушаване и под­черта, че страната ни под­к­репя изработ­ването на общ план, който да бъде приложен в случай на рязко нарас­т­ване на миг­рацион­ния натиск към Бъл­гария. „Трябва да бъдем сигурни, че нашата граница ще бъде защитена дос­татъчно добре. Срав­нете нашите полицаи с какво оборуд­ване раз­полагат, с това на хората от Фрон­текс. Раз­ликата е огромна и трябва да израв­ним условията“, под­черта Румен Радев. Доналд Туск е изразил под­к­репата си за пред­п­риетите от бъл­гар­с­ките инс­титуции мерки за засил­ване на охраната на вън­ш­ните граници на съюза, както и очак­ване страната ни да посочи облас­тите, в които се нуж­дае от допъл­нителна под­к­репа.

Кохезион­ната политика трябва да бъде продъл­жена и след 2020 г., като фак­тор за икономически рас­теж и увеличаването на заетостта сред младите хора, посочи още президен­тът. По време на срещата Румен Радев е изразил и очак­ването на страната ни планът „Юнкер“ да има геог­раф­ска и сек­торна насоченост и да бъде приложен така, че да дава въз­мож­ност на дър­жави като Бъл­гария да учас­т­ват по-пълноценно в пред­лаганите мерки за икономически рас­теж.

Пред­седателят на Европейс­кия съвет е изразил високата си оценка за съз­даването на вицеп­ремиер­ски пост в наз­наченото от президента Румен Радев служебно правител­с­тво, който да се фокусира върху под­готов­ката на пред­с­тоящото бъл­гар­ско пред­седател­с­тво на ЕС през пър­вата половина на 2018 г.

В отговор на жур­налис­тически въп­рос дали на срещата е бил обсъж­дан след­ващият бъл­гар­ски пред­с­тавител в Европейс­ката комисия, президен­тът Радев заяви, че не е добре решението за този пост да бъде взето в условията на изос­т­рена предиз­борна кам­пания и че това следва да е ангажимент на след­ващото правител­с­тво.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...